POLITYKA PRYWATNOŚCI / KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

OCHRONA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych jest ELRAN Paweł Wróblewski (zwana dalej: „ELRAN”) z siedzibą w Raniżowie przy ul. Krakowskiej 31 (36-130). Dane osobowe zbierane przez ELRAN przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.). ELRAN zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

ELRAN przetwarza dane osobowe kontrahentów (w tym klientów) i kontaktów biznesowych w zakresie i celu umożliwiającym nawiązanie i utrzymanie relacji biznesowych, wykonywanie wiążących strony umów oraz wykonywanie ustawowych obowiązków ciążących na administratorze.

 

Podstawy przetwarzania danych

ELRAN przetwarza dane osobowe:

na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,

gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej przez ELRAN z osobą, której dane dotyczą, lub podjęcia przez ELRAN działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ELRAN jako administratorze danych,

gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,

gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ELRAN lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych kontrahentów co do zasady jest wykonywanie wiążących strony umów lub podjęcie przez ELRAN działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

ELRAN przetwarza w szczególności następujące kategorie danych osobowych:

imię (imiona) i nazwisko,

adres,

numer telefonu,

adres e-mail,

firma,

ELRAN może przetwarzać również inne kategorie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania danych osobowych i jest to zgodne z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

ELRAN w celu przetwarzania danych osobowych nie gromadzi kopii dokumentów tożsamości ani kopii innych dokumentów legitymacyjnych (np. prawo jazdy) zawierających dane osobowe w jakiejkolwiek formie.

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez ELRAN, przysługuje prawo do kontroli przetwarzania jej danych osobowych, a w szczególności prawo do:

uzyskania wyczerpującej informacji, czy jej dane osobowe są przetwarzane, oraz do otrzymania informacji o pełnej nazwie i adresie siedziby firmy,

uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie i kategoriach przetwarzanych danych osobowych,

uzyskania informacji, od kiedy są przetwarzane jej dane osobowe, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,

uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane osobowe jej dotyczące,

uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych osobowych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym te dane osobowe są udostępniane,

żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów z zakresu ochrony danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Osobom, których dane przetwarzane są przez ELRAN na podstawie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

 

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

ELRAN jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych innym podmiotom, gdy posiada na to zgodę osoby, której dane dotyczą. Ponadto, jest uprawniony do udostępniania danych osobowych, gdy zachodzi inna przesłanka przewidziana przepisami RODO, na podstawie których takie udostępnienie jest dopuszczalne oraz zgodne z prawem, w szczególności, gdy udostępnienie danych osobowych innemu podmiotowi jest konieczne do realizacji umowy, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest stroną tej umowy.

 

Kontakt

Gdyby mieli Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@elran.pl

 

ELRAN Elektrotechnika i Automatyka © 2020

Polityka Prywatności