Panele fotowoltaiczne a ulga termomodernizacyjna

 

Koszty poniesione na zainstalowanie paneli PV na domu można również częściowo pokryć w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Odliczenia dokonuje się od podstawy podatku PIT lub przychodów – w przypadku podatników na ryczałcie. Ulga dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez właściciela lub współwłaściciela domu jednorodzinnego, o ile projekt termomodernizacji czy instalacji zostanie zakończony w ciągu 3 lat, licząc od poniesienia pierwszych wydatków. Niestety z ulgi nie można skorzystać w przypadku domu, który jest dopiero budowany. 

 

Ile można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej? 

 

Odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej podlegają̨ wydatki na materiały budowlane i urządzenia, w tym na ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem, oraz na ich montaż. Kwota odliczenia wynosi max. 53 tys. zł. Jednak taka kwota przysługuje każdemu z małżonków, zatem łącznie mają do dyspozycji kwotę odliczenia do 106 tys. zł. 

 

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

 

Ulga dotyczy właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

 • budynków wolnostojących
 • budynków w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej,
 • służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
 • stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość

Dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

 

Aby skorzystać z ulgi podatkowej od instalacji fotowoltaicznej należy:

 

 • posiadać dokument potwierdzający zakup – faktura VAT z datą w 2019 roku (faktury ze zwolnieniem z VAT i inne formy rozliczenia bez VAT nie są kwalifikowane)
 • posiadać potwierdzenie zapłaty z datą w 2019 roku (płatność nie może być wykonana przez inną osobę niż ta, na którą jest wystawiony dokument i która dokonuje odliczenia)
 • w zeznaniu podatkowym wypełnić dodatkowy załącznik PIT/O.

 

Jakie wydatki są objęte termomodernizacją?

 

Katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej został określony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju. Odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane, urządzenia oraz usługi:

 

Materiały budowlane i urządzenia:

 

 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem,
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,
 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
 • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej,
 • kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz.Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100),
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej,
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego,
 • pompa ciepła wraz z osprzętem,
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem,
 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem,
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne,
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

 

Usługi:

 

 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 • wykonanie analizy termograficznej budynku;
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 • wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 • montaż pompy ciepła;
 • montaż kolektora słonecznego;
 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 • montaż instalacji fotowoltaicznej;
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

 

Uwaga: Usługi muszą być zakupione u podatników zarejestrowanymi jako czynni podatnicy VAT (faktura VAT). Nie mogą oni podlegać zwolnieniu z podatku VAT, inaczej dane koszty nie będą podlegać odliczeniu od dochodu. 

 

Czy można łączyć ze sobą dotacje z programów Mój prąd, Czyste powietrze i ulgą termomodernizacyjną? 

 

Należy pamiętać, że te trzy możliwości finansowania częściowo się wykluczają. Instalacja fotowoltaiczna zgłoszona do programu „Mój prąd” musi zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste powietrze”. Z kolei w przypadku ulgi termomodernizacyjnej, jeśli dostaliśmy dotację na panele fotowoltaiczne z programu „Mój prąd”, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o otrzymaną dotację.

Program „Mój prąd” – IV edycja:

 

 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW
 • Wysokość dofinansowania zależy od ilości zakupionych produktów, kwoty wsparcia sumują się, maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20,5 tys. złotych,
 • Instalacja fotowoltaiczna do 4000 zł
 • Instalacja fotowoltaiczna z dodatkowym produktem do 5000 zł
 • Magazyn energii dodatkowe max 7500zł
 • Magazyn ciepła i chłodu dodatkowe max 5000zł
 • Systemy zarządzania energią dodatkowe max 3000zł
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
 • Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie elektronicznej poprzez generator wniosków NFOSiGW: https://gwd.nfosigw.gov.pl/
 • Kwalifikacja kosztów od dnia 01.02.2020
 • Nabór wniosków w IV edycji od 15.04.2022 r. do wyczerpania alokacji środków
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV
 • O dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentów, będą mogli ubiegać się również dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsłonach programu
 • Program skierowany jest do gospodarstw domowych
 • UWAGA - dofinansowanie mogą uzyskać jedynie osoby rozliczające się w nowym systemie net-billingu, a także dla prosumentów którzy z dotychczasowego systemu opustów (tzw. net-metering) przejdą na nowy system rozliczeń (zmiana musi być potwierdzona przez OSD)

Odlicz fotowoltaikę od podatku

Zyskaj dotację do 20500zł z Programu "Mój Prąd"

ELRAN Elektrotechnika i Automatyka © 2020

Polityka Prywatności